6971827430 Χαρισίου Μεγδάνη 3, Κοζάνη, Κοζάνης aristomenigamenis@gmail.com